วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552

คู่มือโปรแกรม Camtasia Studio 5

การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 5

ขั้นตอนการใช้งานเมื่อเริ่มต้นการเรียนการสอน

สามารถใช้โปรแกรม Camtasia ในการบันทึกการสอนจากโปรแกรม PowerPoint ได้ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Camtasia Studio 5 สัญลักษณ์ คือ ดังรูป

2. หน้าจอแรกที่ปรากฏ คือ หน้าจอ Welcome - Camtasia Studio

3. คลิกเลือกหัวข้อ New PowerPoint Recording เพื่อเปิดไฟล์ PowerPoint ที่จะใช้ในการสอน

4. เมื่อเลือกเปิดไฟล์ PowerPoint แล้ว จะเห็นชุดเครื่องมือของโปรแกรม Camtasia Studio

ขั้นตอนการจับภาพหน้าจอ

1. คลิกที่ปุ่ม ของชุดเครื่องมือโปรแกรม Camtasia Studio โดยไฟล์ PowerPoint จะแสดงการทำงานแบบ Slide Show ให้อัตโนมั ติ พร้อมกับแสดงหน้าต่างของ Camtasia Studio Recording Paused สำหรับเริ่มต้นการบันทึก

2. ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อเริ่มต้นการบันทึก

ในขณะที่มีการบันทึกการจับหน้าจออยู่นั้น อาจารย์ผู้สอน ยังคงสามารถใช้ เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม PowerPoint ได้ตามปก ติ เช่น การทำ Highlight หรือการเปลี่ยน Cursor ให้เป็นปากกาสีต่างๆ

3. เมื่อทำการสอนเสร็จ (หากต้องการจบการสอนโดยยังไม่สิ้นสุด Slide สุดท้าย ให้กดปุ่ม Esc) หรือสิ้นสุดการนำเสนอของไฟล์ PowerPoint แล้วนั้น โปรแกรม Camtasia Studio จะถามเพื่อต้องการหยุดการบันทึก หรือจะทำการบันทึก ต่อในหน้าจออื่นๆ ดังรูป

เมื่อต้องการให้โปรแกรม Camtasia Studio ทำการบันทึกต่อไปให้เลือกปุ่ม Continue Recording หากต้องการจบการบันทึกการจับหน้าจอให้เลือกปุ่ม Stop Recording โปรแกรมจะทำการ Save โดยให้เลือกว่าต้องการ Save ไฟล์ไว้ในส่วนใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ (ควรตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับชื่อวิชาหรือหัวข้อที่สอน และควรตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ไฟล์ที่ทำการ Save นี้มีนามสกุลของไฟล์คือ .camrec (Camtasia Recording)

4. เมื่อทำการตั้งชื่อไฟล์ และกดปุ่ม Save ไฟล์แล้วโปรแกรม Camtasia Studio จะทำการบันทึก ดังรูป

5. เมื่อ Process ของการบันทึกเสร็จสิ้น จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

6. ให้เลือกคำสั่ง Edit your recording เพื่อทำการแก้ไขและปรับแต่งชิ้นงานวีดีโอที่ได้ทำการบันทึก นี้ ให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น คลิกเลือกปุ่ม OK จะปรากฏดังรูป

สังเกต

6.1 Title Bar ชื่อของชิ้นงานหรือ Project จะถูกตั้งชื่อไฟล์ไว้เป็นค่าเริ่มต้นคือ untitled.camproj

6.2 ให้ทำการ Save ไฟล์งาน Project ชิ้นนี้ไ ว้ เพื่อจะสามารถนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมค่าต่างๆ ได้ภายหลัง ในการ Save นั้นทำได้โดยการคลิกเลือก ที่ Toolbar สัญลักษณ์รูปแผ่น Disk แล้วตั้งชื่อใหม

7. ทำการปรับแต่งเสียงบรรยายให้ชัดเจนขึ้น และทำการนำ noise ของเสียงรอบข้างออกไป โดยไปยังเมนูการจัดการ Task List (อยู่ด้านซ้ายมือ) หัวข้อ Edit คลิกเลือก Audio enhancementsจะปรากฏดังรูป

7.1 ใ ห้ Check เครื่องหมาย ที่หน้าข้อความ Even out volume levels

7.2 คลิกที่ปุ่ม Remove Noise เมื่อนำ Noise ออกไปแล้ว สังเกตุ ที่ Status ด้านขวามือจะกลายเป็นสีเขียว ดังรูป

7.3 คลิกปุ่ม

8. ทำการปรับแต่งพื้นที่ในการแสดงผลของหน้าจอวีดีโอด้วยเครื่องมือ Zoom-n-Pan

8.1 ในช่อง Edit ให้คลิก Zoom-n-Pan

8.2 ปรับเส้นกรอบสีเขียวที่อยู่ริมขอบ ให้พอดีกับขอบของหน้าจอวีดีโอ โดยการคลิกลากปุ่ม Zoom out ไปยัง Zoom in จนกระทั่งเส้นกรอบสีเขียวพอดีกับหน้าจอวีดีโอ

8.3 คลิกปุ่ม Finished 9. ทำการ Produce video

การใส่ลูกเล่นต่างๆ ระหว่างบันทึก ของ Camtasia Recorder

ไม่มีความคิดเห็น: